بهترین دبیرستان متوسطه 2 منطقه 1
مدرسه شاد دانش آموز توانمند
بهترین دبیرستان متوسطه 2 منطقه 1
افتخارآفرینان مشاورسفید در مسابقات جهانی
بهترین دبیرستان متوسطه 2 منطقه 1
افتخارآفرینان دبیرستان فارابی
Bootstrap Slider